Catàleg de serveis

 • Cementiri Municipal

  Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes.

 • Arxiu Municipal

  L’Arxiu municipal s'ocupa de recollir, conservar, organitzar i comunicar els documents produïts per l'Ajuntament de Canovelles, com a resultat de la seva activitat, per tal que puguin ser utilitzats per la gestió administrativa, la informació, la investigació i la cultura.

 • Banc dels Aliments

  Servei que s’encarrega d’aconseguir i distribuir aliments, a través de les entitats socials Betesda i Fundació El Xiprer, a les famílies en situació de precarietat alimentària.

 • Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural. 

 • Atenció i prevenció de la violència masclista

  Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb èxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

 • Atenció a gent gran i persones amb dependència amb risc social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències a persones grans i/o amb dependència, així com realitzar les accions necessàries per prevenir possibles noves situacions i afavorir l'autonomia personal.

 • Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

  Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

 • Servei Local de Teleassistència

  El Servei Local de Teleassistència és un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata a aquestes.

 • Escola Bressol Municipal Marta Mata

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Servei de poda i residu verd

  Servei municipal de recollida de poda i residu verd porta a porta que es realitza de manera quinzenal, els dijous de 15 a 20 hores, prèvia trucada al telèfon 900 720 648. 

 • Aula Tecnològica

  Servei municipal que ofereix acompanyament als joves en el seu trànsit del món escolar a la seva inserció sociolaboral. S'adreça a adolescents entre 12 i 16 anys que estiguin cursant l'ESO, i que resideixin a Canovelles. 

 • Servei d’Orientació Jurídica

  Aquest servei, creat per la Diputació de Barcelona, dóna suport als Ajuntament oferint un assessorament jurídic especialitzat a persones que es troben amb problemes derivats d'impagament de lloguer, d'hipoteca o de subministraments, deutes o ruptures familiars.

 • El local Centre Municipal d’Iniciatives Juvenils – El Local

  Servei que s'encarrega de realitzar activitats diverses d'interès per al jovent, i d’informar-lo i assessorar-lo en temes del seu interès: ensenyament i formació, feina, habitatge, turisme, participació, associacionisme, salut, lleure, cultura i recursos socials.

 • Centre d'Interpretació: "LA NOSTRA MEMÒRIA, Patrimoni de Canovelles"

  Servei que s'encarrega d'oferir i difondre una visió global de la història, de les característiques humanes i naturals o de la riquesa patrimonial del municipi.

 • Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi. A banda, es realitzen controls analítics periòdics de l’aigua en aixeta del consumidor amb el nombre i freqüència que marca la normativa i d’acord amb el “Programa municipal de control de la qualitat de l’aigua de consum humà".

 • Neteja viària

  Servei que  s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi. 

 • Tractament de residus

  Servei gestionat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals. 

 • Oficina Municipal d'Escolarització de Canovelles

  Servei municipal d'atenció a la ciutadania per a l'escolarització dels infants i joves en edat d'ensenyaments obligatoris de la població de Canovelles fora del termini establert pel Departament d'educació per a preinscripció i matriculació.

 • Targeta deixalleria Deixalleria

  Servei gestionat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors. 

 • Policia Local

  Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

Darrera actualització: 09.09.2021 | 10:04
Darrera actualització: 09.09.2021 | 10:04