Comissions

Comissió Informativa Permanent

Comprèn les quatre àrees de govern creades (la d’Organització, coordinació i planificació de la ciutat; la d’Economia, promoció, serveis centrals i bon govern; la d’Acció comunitària, cicles de vida i serveis a les persones; i la de Dret a la ciutat i agenda urbana) així com les seves regidories.

La comissió té per objecte informar i consultar les propostes d’acord que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple.

La periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Permanent és la mateixa que la fixada per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament i tindran lloc la setmana anterior a la sessió plenària. Amb caràcter extraordinari i/o urgent, la sessió de la Comissió Informativa Permanent se celebrarà en el dia i hora que estableixi l’alcalde.

Composició

La presidència de la comissió li correspon a l’Alcaldia i està integrada per 4 regidors del grup municipal Socialista, 1 regidor del grup municipal de Vox, 1 regidor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 1 regidor del grup municipal En Comú Podem, i 1 regidor del grup municipal Tercera Edad en Acción. Així, formen part de la comissió:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:

 • Sra. Yolanda Sánchez Bueno
 • Sr. Guillem Sánchez Prat
 • Sra. Teresa Riera Planas
 • Sr. Alejandro Moral Ramos

GRUP MUNICIPAL VOX:

 • Sr. Pascual Montoya Cabrera

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL:

 • Sr. Joan Tuset Taulats

GRUP MUNICIPAL EN COMU PODEM:

 • Sra. Maria José Maqueda Ortega

GRUP MUNICIPAL TERCERA EDAD EN ACCIÓN:

 • Sr. Rafael Alcalde del Rio

 

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments. Correspon a la Comissió l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el Ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

Es reuneix un cop a l'any, abans del dia 1 de juny per examinar els comptes generals de la corporació.

Composició

La Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació. La presidència de la Comissió li correspon a l’alcaldia essent substituït, en cas d’absència, pel segon tinent d’alcalde, el regidor Sr. Guillem Sánchez Prat, delegat d’Economia i Hisenda, de l’Àrea d’Economia, Promoció, Serveis Centrals i Bon Govern, o el regidor/a en qui delegui l’alcaldia.

Els membres titulars de la comissió són:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:

 • Sr. Guillem Sánchez Prat

GRUP MUNICIPAL VOX:

 • Sr. Pascual Montoya Cabrera

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL:

 • Sr. Joan Tuset Taulats

GRUP MUNICIPAL EN COMU PODEM:

 • Sra. Maria José Maqueda Ortega

GRUP MUNICIPAL TERCERA EDAD EN ACCIÓN:

 • Sr. Rafael Alcalde del Rio

 

Darrera actualització: 04.07.2023 | 10:48
Darrera actualització: 04.07.2023 | 10:48