Transparència municipal

Al Portal de la Transparència trobareu tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara. 

Podeu accedir-hi a través del següent enllaç

Conceptes clau en relació amb el Govern obert i la Transparència

  • Què és la transparència? L’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
  • Què és la informació pública? La informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.
  • Què és el dret d’accés a la informació pública? El dret subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Què és el 'Bon govern'? Els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.
  • Què és el Govern obert? Les mesures per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre l’Administració i les persones a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

Font: Informació extreta de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Darrera actualització: 13.03.2024 | 09:49
Darrera actualització: 13.03.2024 | 09:49