Votacions de la sessió plenària de novembre

Divendres, 30 de novembre de 2018 a les 00:00

El passat 29 de novembre es va celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament de Canovelles que, a més d'aprovar els pressupostos per al 2019, va votar els següents punts de l'ordre del dia: 
 

· Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 27 de setembre de 2018 i 17 d’octubre de 2018. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2018, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral). 
· Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2018, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Votacions: aprovat per unanimitat. 
· Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2018, en relació al Període Mig de Pagament (PMP) donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista a la LOEPSF, i al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent als exercicis 2016 i 2017. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1234, de data 23 d’octubre de 2018, d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen sobre la ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, acordada pel Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen sobre la modificació del conveni de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen sobre l’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, per a l’any 2018, per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Ciutadans, ERC, PP i PDeCAT i els vots en contra de Canovelles Canvia.
· Dictamen sobre l’aprovació inicial del Projecte de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic de la zona compresa entre els carrers del Molí de la Sal, del Roser i l’avinguda de Canovelles. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen sobre l’aprovació inicial de les Bases per a la concessió de subvencions a les activitats econòmiques que contractin persones en situació d’atur de Canovelles. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Canovelles, les bases d’execució, la plantilla de personal al servei de la Corporació, i el Pla estratègic de subvencions per a l’exercici de 2019. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC; els vots en contra d'ERC, Canovelles Canvia i Ciutadans i l'abstenció del PDeCAT i PP.
· Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Ciutadans, PP, PDeCAT i ERC i els vots en contra de Canovelles Canvia.
· Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva. Votacions: denegada amb els vots a favor d'ERC, Canovelles Canvia i PDeCAT; els vots en contra del PSC i les abstencions de Ciutadanas i PP.
· Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per a l’adhesió de Canovelles a l’aliança d’educació 360. Votacions: aprovat per unanimitat.
· Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, per  a la defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals. Votacions: denegada amb els vots a favor d'ERC, Canovelles Canvia i PDeCAT i els vots en contra de Ciutadans, PP i PSC. 
· Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, per al planejament i ordenació urbanístic de Canovelles amb perspectiva de gènere. Votacions: denegada amb els vots a favor d'ERC, Canovelles Canvia, Ciutadans, PP i PDeCAT i els vots en contra del PSC.
· Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, de rechazo a la STS de 6 de novembre de 2018 y en reivindicación de una verdadera tutela judicial efectiva. Votacions: denegada amb els vots a favor de Canovelles Canvia, PDeCAT i ERC; els vots en contra del PSC i les abstencions de PP i Ciutadans.
· Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, en defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de Salut. Votacions: aprovat per unanimitat.

PUNT DECLARAT D'URGÈNCIA
· Proposta dels grups municipals Socialista, Canovelles Canvia-Entesa, Ciutadans-C's, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit Popular i Partit Demòcrata PDeCAT, d'adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Votacions: aprovat per unanimitat.
 

Darrera actualització: 30.11.2018 | 14:47