POUM

Què és el POUM?

El  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població de Canovelles i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística:
- Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
- Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori.
- Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
- Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

Per què serveix el POUM?

El POUM defineix diferents aspectes de la ciutat com ara els seus carrers, els seus edificis, parcs i equipaments, però també el seu entorn rural i la seva relació física amb els municipis veïns.

Quines són les fases del POUM?

Es diferencien cinc fases durant el procés d'elaboració d'un POUM:

Fase 0. Fase prèvia.

Acord d'inici de revisió de planejament. El consistori municipal aprova la tramitació de formulació o revisió del planejament urbanístic municipal.
 

Fase 1. Avanç de planejament.

El consistori aprova i sotmet a informació pública els avanços dels instruments de planejament urbanístic. El document d'Avanç de POUM ha de contenir: els objectius generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i un informe ambiental previ.

Fase 2. Aprovació inicial.

El consistori aprova la proposta inicial del POUM. El document s'exposa a informació pública per un termini d'un mes per recollir possibles al·legacions. Durant aquest període, se sol·licita un informe als organismes amb competències sectorials, que l'han d'emetre dins aquest termini.

Fase 3. Aprovació provisional.

El consistori aprova de nou la proposta un cop resoltes les al·legacions. Després, el document s'envia a la Comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè sigui aprovat definitivament.

Fase 4. Aprovació definitiva.

La Comissió territorial d'Urbanisme sol acordar l'aprovació definitiva del document amb prescripcions puntuals que no exigeixen un nou tràmit d'informació pública però que requereixen la redacció d'un document refós.

Fase 5. Text refós de l'aprovació definitiva.

Un cop l'Ajuntament ha verificat el text refós, aquest es tramet de nou a la Comissió territorial d'Urbanisme per tal que procedeixi a la seva publicació al DOGC, moment en el qual el nou planejament serà executiu. 

Darrera actualització: 12.02.2019 | 11:42

Documents

ppt Presentació procés participatiu
1,1MB
pdf Acord de Ple 28 gener 2016
4,5MB
pdf Anunci aprovació Avanç Poum
1,3MB
pdf Anunci al DOGC
33,78KB
pdf Anunci a El Periódico
170,3KB
pdf Anunci BOP
130,35KB
pdf Anunci La Vanguardia
4,6MB
pdf Memòria informativa i justificada
53MB
pdf Document inicial estratègic
8,7MB
pdf Annexos
7MB
pdf Alternativa ordenació 0
8,1MB
pdf Alternativa ordenació 1
8,6MB
pdf Alternativa ordenació 2
8,3MB
pdf Alternativa ordenació àrea urbana
6,8MB
pdf Plànols. Encaix territorial
2,2MB
pdf Plànols. Condicions territorials
4,2MB
pdf Plànols. Condicions territorials. Determinacions del PTMB
10,7MB
pdf Plànols. origen i evolució del municipi
5,5MB
pdf Plànols. Ortofotoplànol del municipi
2,9MB
pdf Plànols. Topogràfic parcel.lari. Xarxa hídrica. Inundabilitat
4,7MB
pdf Plànols. Elements i estructura del sòl rústic
7,3MB
pdf Plànols. Estructura viària.
6,5MB
pdf Plànols. Equipaments i serveis tècnics
3,8MB
pdf Plànols. Equipaments i serveis tècnics
3,8MB
pdf Plànols. Espais lliures actuals i previstos
3,8MB
pdf Plànols. Els teixits urbans
5,2MB
pdf Plànols. Transcripció planejament vigent
5,6MB
pdf Plànols. Discordances detectades
4MB
pdf Plànols.Transcipció planejament vigent
6,9MB
pdf Plànols. Grau de desenvolupament dels àmbits d'actuació
3,6MB
pdf Plànols. El planejament dels municipis veïns.
5,8MB
pdf Plànols. Esquemes xarxes serveis
5,9MB
pdf Plànols. Inventari patrimoni
3,5MB
pdf Presentació avanç del pla
0B
Darrera actualització: 12.02.2019 | 11:42