Miquel Castellà pren possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament

Dimecres, 17 de juliol de 2019 a les 11:00

Castellà s’incorpora al ple després que, el 27 de juny, Ingrid Rivera renunciés al càrrec de regidora per motius personals.

Dimarts 16 de juliol, la Sala de Plens de l’Ajuntament ha acollit la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol. Al ple, Miguel Castellà ha pres possessió del càrrec de regidor del grup municipal del PSC després de la renúncia d’Ingrid Rivera per motius personals el passat 27 de juny.

Els punts de l’ordre del dia i les votacions han estat els següents:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de juny de 2019.

Votacions: unanimitat a favor.

 1. Presa de possessió del Sr. Miguel Castellà Riera, del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Canovelles.
 1. Comunicació al Ple de l’Ajuntament de l’escrit presentat per corporatius acceptant el règim de dedicació.
 1. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, sobre l’autorització de l’assessorament sol·licitat per la Mesa de Contractació de la licitació del servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles.

Expedient núm. 1623/2018

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2019, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1310/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2019, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

            Expedient núm. 1327/2019

Votacions: unanimitat a favor.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 1r. trimestre de 2019, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1326/2019 

Votacions: unanimitat a favor.

 1. Dictamen sobre els resultats de les auditories realitzades a l’empesa IGE BCN, SL, concessionària de les piscines municipals de Canovelles “Thalassa”.

Expedient núm. 2778/2017

Votacions: unanimitat a favor.

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 07/2019; i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2019.

Expedient núm. 1995/2019

Votacions: unanimitat a favor.

 1. Dictamen sobre la contractació d’una operació de crèdit destinada al finançament parcial del Pla d’Inversions de l’exercici 2019.

            Expedient núm. 1942/2019

Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC i C’s, Vots en contra En Comú Podem

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les festes locals, retribuïdes i no recuperables, per a l’any 2020.

Expedient núm. 1665/2019

Votacions: unanimitat a favor.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles, de l’increment del 0,25 per cent respecte de les retribucions vigents, amb efectes de l’1 de juliol de 2019.

Expedient núm. 2012/2019

Votacions: unanimitat a favor.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, pel control i seguiment del compliment de les mocions aprovades al Ple de Canovelles.

Votacions: denegada amb els vots en contra del PSC. Vots a favor ERC, En Comú Podem i C’s.

 1. Proposta grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per facilitar el dret a l’empadronament sense domicili fix.

Votacions: denegada amb els vots en contra del PSC. Vots a favor ERC, i En Comú Podem. Abstenció de C’s.

 

Punts declarats d’urgència

 1. Proposta sobre l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles.

             Expedient núm. 1966/2019

Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC i ERC. Abstenció d’En Comú Podem i C’s.

 1. Proposta sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

Expedient núm. 2037/2019

Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC i ERC. Abstenció d’En Comú Podem i C’s.

 1. Proposta sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’ordenació Municipal, a l’àmbit del Sector “Ca la Piua” de Canovelles, versió juliol de 2019.

Expedient núm. 209/2019

Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC i ERC. Abstenció d’En Comú Podem i C’s.

 

ACTIVITAT DE CONTROL

    18. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 372, 419, 523, 527, 579, 678, 712, i 814 de l’any 2019 en matèria de personal.

Darrera actualització: 17.07.2019 | 11:06

Imatges

Miquel Castellà - Presa de possessió del càrrec Miquel Castellà - Presa de possessió del càrrec