Oferta Pública d'Ocupació

  • Procés selectiu d'una plaça de Conserge

    Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de Conserge de la plantilla de personal laboral, corresponent al grup de classificació AP i per a la creació d’una borsa de treball.

  • Procés selectiu d'una plaça d’Auxiliar Tècnic/a de Biblioteca

    Procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça d’Auxiliar Tècnic/a de Biblioteca, sotgrup de classificació C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canovelles i per a la formació d’una borsa de treball.

  • Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Auxiliar administratiu/va.

    Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliar administratiu/va per a contractacions temporals i/o nomenaments interins de l’Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició per a cobrir de manera àgil possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Darrera actualització: 21.06.2019 | 13:15
Darrera actualització: 21.06.2019 | 13:15