Participació

L’Ajuntament de Canovelles ha posat en marxa la plataforma de participació ciutadana Participa311, un espai obert a la ciutadania on poder fer propostes o participar en processos de consulta pública.

L'espai es troba en procés de construcció, però ja el podeu visitar aquí

PROCESSOS PARTICIPATIUS
 • Escull el teu candidat
  08 Mar 2024

  Procés participatiu per escollir els candidats de Canovelles al premi TalentJoveVO 2023

 • Pressupost participatiu jove
  03 Nov 2023

  Pressupost participatiu jove 2023

 • Enquesta Pla Igualtat
  02 Mar 2023

  Consulta per elaborar el Pla d'Igualtat i LGBTI de Canovelles

 • Escull el teu candidat
  02 Feb 2023

  Procés participatiu per escollir els candidats de Canovelles al premi TalentJoveVO 2022

Veure-ho tot
NORMATIVA

L’Ajuntament de Canovelles no disposa d’un reglament propi de participació ciutadana. No obstant això, pel que fa a la participació, el consistori es regeix per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (que podeu consultar aquí). Cal destacar els següents articles:

Article 70 bis. 2.

Els veïns que gaudeixin del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals poden exercir la iniciativa popular presentant propostes d’acords o actuacions o projectes de reglaments en matèries de la competència municipal. Aquestes iniciatives han d’anar subscrites almenys pel percentatge de veïns del municipi següent:

a) Fins a 5.000 habitants, el 20 per cent.

b) De 5.001 a 20.000 habitants, el 15 per cent.

c) A partir de 20.001 habitants, el 10 per cent.

Aquestes iniciatives han de ser sotmeses a debat i votació en el ple, sense perjudici que siguin resoltes per l’òrgan competent per raó de la matèria. En tot cas, es requereix l’informe previ de legalitat del secretari de l’ajuntament, així com l’informe de l’interventor quan la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut econòmic de l’ajuntament. Als municipis a què es refereix l’article 121 d’aquesta Llei, l’informe de legalitat ha de ser emès pel secretari general del ple i quan la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut econòmic, l’informe ha de ser emès per l’interventor general municipal.

El que disposa aquest apartat s’entén sense perjudici de la legislació autonòmica en aquesta matèria.

Aquestes iniciatives poden portar incorporada una proposta de consulta popular local, que ha de ser tramitada en aquest cas pel procediment i amb els requisits que preveu l’article 71.

Article 72

Les corporacions locals afavoreixen el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, els faciliten la més àmplia informació sobre les seves activitats i, dins de les seves possibilitats, l’ús dels mitjans públics i l’accés a les ajudes econòmiques per a la realització de les seves activitats i impulsen la seva participació en la gestió de la corporació en els termes del número 2 de l’article 69. A aquests efectes, poden ser declarades d’utilitat pública.

També podeu consultar el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles del 227 al 236). I el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (articles del 154 al 158).

D’altra banda, cal destacar que el Consell Escolar Municipal sí que es regeix per reglaments específics. Podeu consultar tant el reglament de règim intern com el reglament d’organització i funcionament aquí.

Organismes de participació o consulta