Alta en el padró municipal d'habitants o Canvi de domicili

Tràmit d'alta en el Padró Municipal d'Habitants de Canovelles per canvi de residència procedent de fora del municipi.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Si la documentació necessària és i està correcta, el tràmit és immediat

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones físiques que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Canovelles

Cal aportar:

 • Escriptura de compravenda de l'habitatge, còpia simple de l'escriptura de compravenda o nota simple actual

  Cal aportar l'original de l'escriptura de compravenda de l'habitatge, còpia simple actual de l'escriptura de compravenda o nota simple actual.

 • Autorització dels propietaris de l'habitatge (només si no és el/la propietari/ària)

  En cas que la persona sol·licitant no sigui propietària de l'habitatge, s'haurà d'aportar l'autorització signada de la/es persona/es propietària/es i la fotocòpia del/s seu/s document/s d'identitat.

 • Contracte de lloguer vigent i l'últim rebut de pagament

  Cal portar l'original del contracte de lloguer, acompanyat de l'últim rebut de pagament (ha d'estar al corrent de pagament).

 • Autorització del llogater de l'habitatge (només si no és el/la titular)

  En cas que la persona sol·licitant no sigui la titular del contracte, serà necessària l'autorització de la/es persona/es titular/s del contracte de lloguer, adjuntant la fotocòpia del/s seu/s document/s d'identitat.

 • Autorització del titular de l’empresa en casos de canvi de domicili a habitatges col·lectius

  En cas d'empadronament en Hotels, Pensions, Residències de tercera edat o habitatges tutelats, cal presentar un document signat pel responsable del centre, indicant que la persona interessada hi resideix.

 • Segons les circumstàncies particulars es podrà requerir documentació addicional
 • Document d’identitat vigent de la persona sol·licitant

  DNI, NIE o Passaport (original i fotocòpia).
  Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea han de presentar Document d’Identitat del país d’origen acompanyat del document acreditatiu del número d'identitat d'estranger (N.I.E), que li ha estat assignat en el Registre Central d’Estrangers emès per l'administració competent (original i fotocòpia).

 • Llibre de Família o partida de naixement (només en cas de menors de 18 anys)

  En cas de ser menor de 18 anys cal portar el llibre de família, partida de naixement o document acreditatiu (original i fotocòpia). El tràmit l'han de realitzar ambdós progenitors o tutors legals de manera presencial.
  -- En cas de separació: De conformitat amb el que es disposa en l'article 162 del Codi Civil, “els pares que ostentin la pàtria potestat tenen la representació legal dels seus fills menors no emancipats”, per la qual cosa en principi bastarà amb la presentació del Llibre de Família o Certificat de naixement per a reputar vàlida aquesta representació.
  D'altra banda, l'article 154 del Codi Civil (en redacció donada per la disposició final segona de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència) inclou entre les funcions que comprèn la pàtria potestat la de “decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d'edat, que només podrà ser modificat amb el consentiment de tots dos progenitors o, en defecte d'això, per autorització judicial”..
  -- En cas que el/la menor d'edat s'hagi de canviar de domicili i aquest sigui diferent dels dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del/s seus document/s d'identitat.
  -- En el cas de menors d'edat nascuts a l'estranger, els documents (llibre de família, partides de naixement, i/o sentències o poders atorgats) hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  -- És imprescindible que les persones majors de 18 anys es presentin a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per poder realitzar el tràmit. Per ser atès, cal demanar cita prèvia trucant al 93 846 45 55 o de manera online a través de la pàgina web de l'Ajuntament. -- En el cas de menors de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit els pares o el/la tutor/a legal.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8.15 a 14 hores.
Dimarts: de 8.15 a 18 hores.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.03.2024 | 09:56