Procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va

Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de personal funcionari, amb la categoria professional d’Administratiu/va, l’escala d’administració general, sots escala administrativa, grup C, subgrup C1, i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.

Publicat resultat prova teòrica escrita (temari general) i convocatòria prova teòrica escrita (temari específic): 12 de març de 2020

 

Darrera actualització: 06.03.2020 | 13:09