Ordenança de subvencions

Divendres, 15 de febrer de 2013 a les 00:00

Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament Canovelles a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS d’ara en endavant), i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS d’ara en endavant).

Publicació al BOPB: 15 de febrer de 2013

Darrera actualització: 13.03.2024 | 13:57