Ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancament de solars i execució de voreres

Dilluns, 18 d'octubre de 2021 a les 00:00

La present ordenança té per objecte regular, en finques en sòl urbà situades dins del terme municipal de Canovelles, el deure legal d’ús i conservació de terrenys i solars urbans, així com instar als propietaris dels referits terrenys i solars urbans perquè els mantinguin en bones condicions de seguretat, salubritat i ornat públic i evitar en la mesura del possible el perill i risc d’incendi. Aquesta obligació també inclou el tancament dels referits terrenys i solars i la formació de les voreres situades davant els solars i edificacions.

Publicació al BOPB: 18 d’octubre de 2021

Darrera actualització: 06.10.2023 | 15:55