Ja s’ha obert el període per sol·licitar l’ajut per pagar el lloguer

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 12:50

Es tracta d’un ajut directe que atorga la Generalitat de Catalunya, gracies als recursos del Govern de l’Estat, per pagar un màxim de sis mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre. El període per fer la sol·licitud comença aquest dimarts 19 de maig i s’allargarà fins al 30 de setembre, però cal tenir en compte que es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a exhaurir el pressupost.

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros dirigida a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19. Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

L’ajut es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge. Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre. L’ajut:

 • Es destinarà només al lloguer de l’habitatge habitual.
 • Les famílies arrendatàries han de trobar-se en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos.
 • Serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.

 

 

Requisits per poder obtenir l’ajut

 • Que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors al límit de 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (1.613,52 €). Consultar especificitats segons els integrants da la unitat familiar.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.
 • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020
 • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros
 • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social
 • Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Darrera actualització: 19.05.2020 | 12:55