Informació sobre el pagament de la renda dels llogaters de locals comercials

Divendres, 24 d'abril de 2020 a les 10:00

L’Ajuntament de Canovelles presenta un resum de les principals mesures adoptades pel Govern de l’Estat pel que fa al pagament de les rendes dels lloguers de locals comercials. La regulació, que té l’objectiu de protegir i donar suport al teixit productiu i social, minimitzar l'impacte i facilitar que l'activitat econòmica es recuperi, estableix un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del pagament.

Així, des del servei municipal de Dinamització Econòmica s’ha elaborat un resum de la informació relativa al “Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo” i relacionada amb el pagament de les rendes dels lloguers.

RESUM DE LES MESURES RELATIVES AL PAGAMENT DE LA RENDA DELS LLOGUERS DE LOCALS COMERCIALS

1.- Ajornament dels lloguers de locals comercials amb propietaris de més de 10 immobles (gran tenidor):

El llogater (autònom o pime) pot demanar l´ajornament del pagament del lloguer si no ha aconseguit un acord previ de moratòria, condonació o reducció de la renda:

  • El termini per demanar-ho és d´1 mes des de l´entrada en vigor del RD 15/2020  (23 d’abril) i s´aplica de forma automàtica
  • No provoca meritació d´interessos ni penalitzacions
  • S'efectuarà mitjançant el fraccionament de les rendes pendents (que serà de màxim 4 mesos) en el llarg dels propers 2 anys a comptar des de la següent mensualitat de renda.
  • Es començarà a pagar a partir de l´aixecament de l´estat d´alarma i les seves possibles pròrrogues i sempre dins del període de vigència del contracte.

2.- Ajornament del lloguers de locals comercials en els que el propietari no és gran tenidor:

El llogater (autònom o pime) podrà demanar l’ajornament temporal i extraodinari del pagament del lloguer si no ha aconseguit un acord previ de moratòria, condonació o reducció de la renda:

  • El termini per demanar-ho és d´1 mes des de l´entrada en vigor del RD 15/2020 (23 d’abril)
  • Es podrà utilitzar la fiança pel pagament total o parcial de les rendes, sempre que el llogater la reposi en el termini màxim d´1 any des de l´acord o en el període de vigència del contracte si és inferior a l´any.

3.- Requisits:

  1. Estar en situació d´alta d´autònom en el moment de la declaració de l´estat d´alarma efectuat mitjançant RD 463/2020.
  1. Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de l´entrada en vigor de Real Decret 463/2020.
  1. En el cas de no ser una activitat directament suspesa pel RD 463/2020, haurà d´acreditar el descens de la facturació del mes natural anterior a la sol·licitud de l´ajornament en almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany el mes referit a l´any anterior.

Aquest extrem s’acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable del llogater, sense perjudici de la possibilitat del propietari de requerir els llibres comptables.

 

 

 

 

Darrera actualització: 24.04.2020 | 09:58