El proper dijous Canovelles celebra el ple ordinari del mes de setembre

Dimarts, 22 de setembre de 2020 a les 13:30

El proper dijous 24 de setembre, a les 20.15 hores, tindrà lloc la cinquena sessió plenària ordinària. El ple se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

L’ordre del dia inclou el nomenament de vocals representants dels grups municipals en el Consell Escolar Municipal, l’aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, així com diverses propostes dels diferents grups municipals que conformen el plenari.

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, el ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de juliol de 2020.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0785, de data 23 de juliol, de delegació de funcions d’alcalde.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0896, de data 15 de setembre, d’inscripció de l’Ajuntament de Canovelles a la Setmana Europea de la Mobilitat.
 1. Informació oficial relacionada amb la crisi sanitària de la COVID-19: Decret d’Alcaldia número 2020-0808, de 28 de juliol, declarant finalitzat el curs escolar 2019-2020 i ordenant tancament de l’escola bressol municipal Marta Mata.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0735, de 10 de juliol de 2020, d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

            Expedient núm. 1521/2020

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0851, de 28 d’agost, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT).

           Expedient núm. 1992/2020

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 2n. trimestre de 2020, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1147/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 2n. trimestre de 2020, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1148/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 2n. trimestre de 2020, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

            Expedient núm. 1149/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació definitiva del Compte General del l’Ajuntament de Canovelles corresponent a l’exercici 2019.

            Expedient núm. 1412/2020

 1. Dictamen sobre l’elecció per ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau titular de Canovelles.

Expedient núm. 820/2020

 1. Dictamen sobre el nomenament de vocals representants dels grups municipals en el Consell Escolar Municipal.

            Expedient núm. 1892/2019

 1. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat per exercir una segona activitat sol·licitada per un empleat públic.

            Expedient núm. 1139/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

             Expedient núm. 1904/2020

      15. Dictamen sobre l’encàrrec d’hores de servei de cura a la persona i d’atenció a la llar per a l’any 2021 en relació al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) a Canovelles.

             Expedient núm. 2012/2020

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per a la suficiència financera dels ens locals.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de posicionament en contra pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, en suport a les energies renovables i per la implementació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al decret 16/2019.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i per a l’adhesió al “Pacto de Teguise”.
 1. Proposta dels grups municipals En Comú Podem i Socialista, per una tornada segura a les aules.

 

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 731, 732, 833, 846, 848 i 875 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.

 

 1. PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 22.09.2020 | 13:34