Dijous 26, sessió plenària d’aprovació del pressupost municipal 2021

Dimarts, 24 de novembre de 2020 a les 11:30

El proper dijous 26 de novembre, a les 20.15 hores, tindrà lloc l’última sessió plenària ordinària d’aquest 2020. El ple, que inclou a l’ordre del dia l’aprovació inicial del pressupost municipal 2021,  se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, el ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 24 de setembre, 15 d’octubre, i 12 de novembre de 2020.
 1. Declaració Institucional per reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Canovelles amb els principis bàsics de la carta de les Ciutats Educadores.
 1. Informació oficial relacionada amb la crisi sanitària de la COVID-19: Decrets de l’Alcaldia números 2020-1031, 2020-1057, 2020-1061, 2020-1131, i 2020-1191.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2020, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1147/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2020, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1148/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2020, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

             Expedient núm. 1149/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Canovelles, les bases d’execució, la plantilla de personal al servei de la Corporació, i el Pla estratègic de subvencions per a l’exercici de 2021.

Expedient núm. 1922/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari, eventual i laboral de l’Ajuntament de Canovelles, per a l’exercici 2021.

            Expedient núm. 2717/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.

            Expedient núm. 1904/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili en el municipi de Canovelles, per als anys 2020-2023.

            Expedient núm. 102/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni per a la gestió i la prestació del Servei Bàsic d’Atenció Social en el municipi de Canovelles, per als anys 2020-2023.

            Expedient núm. 1346/2020

 1. Dictamen sobre l’assabentat i presa de coneixement de la prestació de serveis d’un càrrec electe, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

            Expedient núm. 2270/2020

 1. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

            Expedient núm. 2697/2020

 1. Proposta dels grups municipals de l’Ajuntament de Canovelles, concreció de deu línies d’acció prioritàries en matèria d’habitatge a Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal Socialista de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física bé essencial.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per reglamentar el vot telemàtic a l’Ajuntament de Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per reclamar una millora urgent de la gestió de les prestacions i subsidis d’atur i el cobrament dels ERTO.
 1. Proposta dels grup municipals Socialista i En Comú Podem, a favor de la protecció del sistema sanitari d’atenció primària. (Ratificació inclusió a l’ordre del dia).
 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 951, 1017, 1021, 1109, i 1124 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 24.11.2020 | 11:45