Canovelles aprova un nou Pla Econòmic Financer

Divendres, 29 de maig de 2020 a les 12:10

Aquest dijous s’ha celebrat la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. El ple s’ha celebrat, per segon cop consecutiu, de manera telemàtica i s’ha iniciat amb un minut de silenci en homenatge a les persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19, i a les que no han pogut ser acomiadades de forma digna a causa de les restriccions per la pandèmia. A continuació, s’ha llegit una declaració institucional en suport als treballadors i treballadores de Nissan, i per demanar a l’empresa que es replantegi les mesures adoptades.

Pel que fa als punts del ple, s’ha aprovat el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament que preveu un calendari per executar les inversions previstes. Així, la remodelació del Campanar, o les millores a l’edifici de l’Ajuntament o a El Local es realitzaran durant el 2021. Cal destacar que el pla té en compte l’impacte de la crisi de la COVID-19 i, per tant, es preveu la caiguda d’ingressos, que es calcula en  350.000 euros menys durant el 2020, i una major despesa social.

D’altra banda, el regidor d’Hisenda ha qualificat d’injusta la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i ha explicat que no permet als Ajuntaments disposar dels recursos que ells mateixos generen. En aquest sentit, el ple també ha aprovat una moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local, especialment ara a causa de la Covid-19.

El ple també ha servit per a aprovar la impossibilitat d’execució del contracte de gestió indirecta del CEM Thalassa a causa del tancament del servei en motiu de l’Estat d’Alarma. L’aprovació permetrà estudiar les diferents opcions per restablir l’equilibri econòmic de la concessió.

També s’han aprovat les bases reguladores del programa de subvencions per als centres educatius per a la igualtat d’oportunitats, que permetran oferir recursos als alumnes que més ho necessiten. De la mateixa manera, s’ha aprovat el Conveni de col·laboració entre el Departament d´Educació i l’Ajuntament de Canovelles, per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia.

La sessió plenària es pot tornar a veure aquí. Els punts de l'ordre del dia i les votacions de la sessió han estat les següents:

 

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 d’abril de 2020.

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Informació oficial relacionada amb la declaració de l’Estat d’alarma: Decrets de l’Alcaldia núms. 2020-0496, i 2020-0510 sobre aixecament parcial de la suspensió i reobertura parcial del mercat de venda no sedentària de Canovelles, i d’adequació de les condicions.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2020, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1147/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 1r. trimestre de 2020, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1148/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2020, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

             Expedient núm. 1149/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici 2019.

Expedient núm. 1146/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Canovelles per als exercicis 2020-2021.

             Expedient núm. 1203/2020

Votacions: aprovat amb 15 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya, i de Ciutadans; i 2 vots en contra d’En Comú Podem

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’aplicació d’increment de les retribucions al personal funcionari, laboral i càrrecs electes de l’Ajuntament de Canovelles.

             Expedient núm. 572/2020

Votacions: aprovat amb 15 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya, i de Ciutadans; i 2 abstencions en contra d’En Comú Podem

 1. Dictamen sobre l’apreciació de la impossibilitat d’execució del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic municipal de les piscines municipals de Canovelles “Thalassa”.

          Expedient 1109/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre la modificació del contracte del Servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles, formalitzat amb URBASER, SA.

Expedient núm. 1623/2018

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases Reguladores del programa de subvencions per als centres educatius per a la igualtat d’oportunitats. Curs 2020-2021 i en endavant.

            Expedient núm. 568/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d´Educació i l’Ajuntament de Canovelles, per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia.

Expedient núm. 1142/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta dels grups municipals Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.

            Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per la creació de l’oficina local d’habitatge.

Proposta retirada

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 456 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 29.05.2020 | 12:19