Canovelles aprova l’increment de més de 700 hores del Servei d’Ajuda al Domicili (SAD)

Divendres, 25 de setembre de 2020 a les 13:50

Aquest dijous, 24 de setembre, a les 20.15 hores, s’ha celebrat el cinquè ple de l’any. Durant la sessió s’ha aprovat l’ampliació d’hores del Servei d’Ajuda al Domicili (SAD). La sessió també ha servit per aprovar l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur o el nomenament dels vocals representants dels grups municipals en el consell escolar.

L’Ajuntament de Canovelles, en el marc del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, augmenta les hores de cura a la persona i d’atenció a la llar per a l’any 2021. Així, l’any vinent es realitzaran 6.900 hores de cura a la persona i 1.650 hores d’atenció a la llar, el que suposa 700 hores més que les que s’han realitzat enguany. I és que el Servei d’Ajuda al Domicili ha esdevingut un element clau que té com a objectiu garantir el benestar de les persones amb manca d’autonomia  respectant el dret de viure i ser atesos dins el seu domicili.

La sessió plenària també ha servit per aprovar dues propostes: una per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i una altra per garantir una tornada segura a les aules.

Els punts de l'ordre del dia i les votacions de la sessió han estat les següents:

 

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de juliol de 2020.

           Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0785, de data 23 de juliol, de delegació de funcions d’alcalde.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0896, de data 15 de setembre, d’inscripció de l’Ajuntament de Canovelles a la Setmana Europea de la Mobilitat.
 1. Informació oficial relacionada amb la crisi sanitària de la COVID-19: Decret d’Alcaldia número 2020-0808, de 28 de juliol, declarant finalitzat el curs escolar 2019-2020 i ordenant tancament de l’escola bressol municipal Marta Mata.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0735, de 10 de juliol de 2020, d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

             Expedient núm. 1521/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0851, de 28 d’agost, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració a subscriure amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT).

             Expedient núm. 1992/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 2n. trimestre de 2020, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1147/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 2n. trimestre de 2020, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1148/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 2n. trimestre de 2020, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

             Expedient núm. 1149/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’aprovació definitiva del Compte General del l’Ajuntament de Canovelles corresponent a l’exercici 2019.

             Expedient núm. 1412/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’elecció per ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau titular de Canovelles.

Expedient núm. 820/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre el nomenament de vocals representants dels grups municipals en el Consell Escolar Municipal.

             Expedient núm. 1892/2019

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat per exercir una segona activitat sol·licitada per un empleat públic.

             Expedient núm. 1139/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

             Expedient núm. 1904/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’encàrrec d’hores de servei de cura a la persona i d’atenció a la llar per a l’any 2021 en relació al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) a Canovelles.

             Expedient núm. 2012/2020

Votacions: aprovat per unanimitat.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per a la suficiència financera dels ens locals.

Proposta retirada

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de posicionament en contra pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7.

            Proposta retirada

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació.

Votacions: Denegada amb 14 vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya i d’En Comú Podem, 2 vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de Ciutadans.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, en suport a les energies renovables i per la implementació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al decret 16/2019.

Votacions: Denegada amb 14 vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya i d’En Comú Podem, 2 vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de Ciutadans.

 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i per a l’adhesió al “Pacto de Teguise”.

             Votacions: aprovada per unanimitat.

 1. Proposta dels grups municipals En Comú Podem i Socialista, per una tornada segura a les aules.

Votacions: Aprovada amb 14 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya i d’En Comú Podem i 3 abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Ciutadans.

 

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 731, 732, 833, 846, 848 i 875 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.

 

 1. PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 25.09.2020 | 14:47