A partir d’aquest dijous 21 de maig, l’ús de mascaretes serà obligatori a l’aire lliure i als espais d’ús públic

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 16:30

Segons l’ordre SND/422/2020 publicada al BOE, a partir d’aquest dijous serà obligatori l’ús de mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca. L’obligació afecta a les persones a partir dels 6 anys d’edat.

Qui està obligat?

Queden obligats a l'ús de màscares en els espais assenyalats les persones de 6 anys d'ara endavant.

L'obligació no serà exigible en els casos següents:

  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara (persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització).
  • Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

On és obligatori el seu ús?

L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres.

Durada de l’ordre

L’ordre entrarà en vigor el 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues

Darrera actualització: 20.05.2020 | 14:49