Ja es poden demanar els ajuts per al pagament de l'IBI per a famílies monoparentals

Dimarts, 4 de maig de 2021 a les 09:30

Els ajuts concedits, destinats a famílies monoparentals, tenen per objectiu reduir la càrrega tributària per al pagament de l'IBI, per a l’any 2021. El termini de presentació de les sol·licituds és del 4 al 31 de maig.

La finalitat d'aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les persones titulars de famílies composades per un sol progenitor i un o més d'un fill, respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI per a família nombrosa.

Podran obtenir la condició de beneficiari/ària de les subvencions les persones que reuneixin els requisits següents:

  1. Estar empadronades a Canovelles.
  2. Ser titulars de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual: aquell en el que figuri empadronada la persona titular de la família monoparental en la data d'acreditament de l'impost sobre béns immobles.
  3. Estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya.
  4. Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a les bases.

La quantia màxima dels ajuts serà un percentatge sobre l'import de la quota íntegra de l'impost. D'un 30% fins a un valor cadastral de l'habitatge de 50.000 € i d'un 20% entre un valor cadastral de l'habitatge de més de 50.000 € fins a 75.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

La  tramitació de la sol·licitud es realitzarà per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Canovelles  https://canovelles.eadministracio.cat (a Catàleg de tràmits>Subvencions>Convocatòria ajuts sobre l'import de la quota íntegra de l'IBI per a famílies monoparentals, any2021)

Per a la realització de tràmits electrònics serà necessari disposar d’un certificat digital admès a la seu electrònica (DNIe, idCat Mòbil, Cl@ve...). La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada d’una còpia del document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE, passaport...) i d’una còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de l’exercici anterior (any 2020), corresponent a l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual.

Per més informació podeu consultar aquí o bé contactar amb els Serveis Socials a través del correu ssocials@canovelles.cat o al telèfon 93 840 27 95.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 10:15