Dijous 27 de maig, sessió plenària ordinària

Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 11:00

Aquest dijous 27 de maig, a les 20.15 hores, tindrà lloc la tercera sessió plenària ordinària d’aquest 2021. El ple se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

Entre els punts de l’ordre del dia destaquen l’aprovació inicial per a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del jaciment arqueològic de la Domus d’Olivet i del jaciment arqueològic del conjunt del santuari de Bellulla. En l’àmbit social, es porta a ple l’aprovació del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social  i les bases reguladores per a la concessió de subvencions per facilitar la mobilitat per raó d’estudis post-obligatoris.

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, el ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 de març de 2021.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2021, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1304/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 1r. trimestre de 2021, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1303/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2021, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

            Expedient núm. 1305/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 03/2021; i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2021.

            Expedient núm. 1292/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient 1325/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient núm. 1367/2021

 1. Dictamen sobre el canvi de representant al Consorci Teledigital Granollers i a Vallès Oriental Televisió SLU.

Expedient núm. 1410/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’inici del procediment per a la declaració del jaciment arqueològic de la Domus d’Olivet com a bé cultural d’interès local.

             Expedient 139/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’inici del procediment per a la declaració del jaciment arqueològic del conjunt del santuari de Bellulla com a bé cultural d’interès local.

             Expedient 305/2021

 1. Dictamen sobre la declaració del jaciment de Ca l’Estrada 2 com a bé cultural d’interès local.

            Expedient 3060/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient núm. 1001/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per facilitar la mobilitat per raó d’estudis post-obligatoris.

            Expedient núm. 705/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda de l'exercici 2021, i el seu Annex I, del conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental per a la gestió dels residus voluminosos i fracció vegetal a la deixalleria Comarcal.

            Expedient núm. 10/2021

 1. Dictamen sobre l’autorització de la successió del contractista Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU a favor de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR), del contracte relatiu a la Concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable.

            Expedient núm. 497/2021           

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, para buscar una solución que haga compatible el juego a pelota de los/las jóvenes con el descanso de los vecinos.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, pel control ètic dels coloms.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, de suport a l’alliberament de les patents.
 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 320, 409, 428, 465, i 534 de l’any 2021, en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

 

Darrera actualització: 26.05.2021 | 10:52