Sessió plenària ordinària

Dijous, 30 de març de 2023 de 20.15 h a 23.59 h

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

DIA 30 DE MARÇ DE 2023 – 20.15 HORES

Lloc: Sala Ma. Lluïsa Prat - Sala de Plens - de l’Ajuntament

Número 02/2023

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 2 de febrer de 2023.
 1. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2023-0100, de data 25 de gener, i núm. 2023-0141, de data 1 de febrer, de delegació de funcions d’alcalde.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2023-0308, de data 28 de febrer de 2023, donant compte al Ple de la Corporació de la voluntat del regidor Sr. Roberto Carmany Valls a passar a tenir la consideració de regidor no adscrit.

Expedient núm. 889/2023

 1. Donar compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2022, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1676/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció corresponent al 4t. trimestre de 2022, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1673/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2022, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Expedient núm. 1674/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Expedient núm. 2800/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’actualització de l’inventari municipal de béns de la Corporació municipal, referit a 31 de desembre de 2022.

Expedient núm. 1154/2023

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2023-0127, de 31 de gener, d’aprovació del conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles.

Expedient núm. 3408/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte executiu d’instal·lació de càmeres de control al municipi de Canovelles.

Expedient núm. 3047/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per a l’any 2023.

Expedient núm. 4219/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’informe de proposta de modificació de les tarifes del servei de taxi per a l’any 2023.

Expedient núm. 175/2023

 1. Dictamen sobre l’adhesió a la Declaració Institucional del Manifest 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Expedient núm. 837/2023

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 0131, 0204, 0305, 0306, 0315, i 0390 de l’any 2023 en matèria de personal.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Ajuntament de Canovelles

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 846 45 55
Adreça electrònica: ajuntament@canovelles.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.03.2023 | 09:28