Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a d'administració general per a l'àrea d'Intervenció

Dilluns, 1 d'agost de 2022 a les 16:15

Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de personal funcionari, amb la categoria professional de Tècnic/a d’Administració General, grup de classificació A, subgrup A1 i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials, del grup A adscrits a Intervenció.

 

Publicat resultat final del procés selectiu.

 

 

Darrera actualització: 10.10.2022 | 14:45