Ja es poden demanar els ajuts per al pagament de l’IBI per a famílies monoparentals

Divendres, 10 de juliol de 2020 a les 12:25

Els ajuts concedits, destinats a famílies monoparentals, tenen per objectiu reduir la càrrega tributària per al pagament de l'IBI, per a l'any 2020. El termini de presentació de les sol·licituds és del 10 de juliol al 7 d’agost de 2020.

La finalitat d'aquesta subvenció és eliminar la possible discriminació de les persones titulars de famílies composades per un sol progenitor i un o més d'un fill, respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI per a família nombrosa.

Podran obtenir la condició de beneficiari/ària de la subvenció les persones que reuneixin els requisits següents:

  1. Estar empadronades a Canovelles.
  2. Ser titulars de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual: aquell en el que figuri empadronada la persona titular de la família monoparental en la data d'acreditament de l'impost sobre béns immobles.
  3. Estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya.
  4. Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a les bases.

La quantia màxima dels ajuts serà un percentatge sobre l'import de la quota íntegra de l'impost. D'un 30% fins a un valor cadastral de l'habitatge de 50.000 € i d'un 20% entre un valor cadastral de l'habitatge de més de 50.000 € fins a 75.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Termini de presentació: 10/07/2020 – 07/08/2020.

La tramitació de la sol·licitud es realitzarà per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Canovelles.

  • Per a la realització de tràmits electrònics serà necessari disposar d’un certificat digital admès a la seu electrònica (DNIe, idCat Mòbil, Cl@ve...).
  • Per més informació podeu consultar el BOP.
  • Podeu realitzar el tràmit aquí.
Darrera actualització: 10.07.2020 | 12:26