Dijous 26 de setembre, sessió plenària ordinària

Dimecres, 25 de setembre de 2019 a les 10:20

Dijous 26 de setembre, a les 20.15 hores a la Sala de Plens M. Lluïsa Prat, se celebrarà la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de juliol de 2019.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2019-0951, de data 18 de juliol, de delegació de funcions d’alcalde.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2019-0972, de data 24 de juliol de 2019, sobre el règim de dedicació d’un corporatiu.
 1. Comunicació al Ple de l’Ajuntament de l’escrit presentat per un corporatiu acceptant el règim de dedicació.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 2019-1099, de  data 11 de setembre de 2019, de modificació de la composició del grup municipal Socialista.
 1. Dictamen sobre la modificació de la composició de la Comissió Informativa Permanent.

Expedient núm. 1901/2019

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2019-0968, de data 23 de juliol de 2019, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions de custòdia fluvial.

Expedient núm. 2987/2018

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2019-1121, de data 13 de setembre de 2019, d’adhesió a l’acord per a l’establiment de la retribució de les persones aturades que participen en les accions del Programa Treball i Formació, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Expedient núm. 2407/2019

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 2n. trimestre de 2019, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1310/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 2n. trimestre de 2019, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

             Expedient núm. 1327/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 2n. trimestre de 2019, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1326/2019 

 1. Dictamen sobre l’aprovació definitiva del Compte General del l’Ajuntament de Canovelles corresponent a l’exercici 2018.

             Expedient núm. 1835/2019 

 1. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat sol·licitada per un empleat públic.

Expedient núm. 2040/2019

 1. Dictamen sobre la resolució de la impugnació de l’acord de declaració d’urgència i inclusió d’assumptes a l’Ordre del dia al Ple de data 16 de juliol, presentada pel grup municipal En Comú Podem.

Expedient 2506/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient núm. 2430/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient núm. 2419/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, a l’àmbit del Sector “Ca la Piua” de Canovelles, versió juliol de 2019.

Expedient núm. 209/2019

 1. Proposta dels grups municipals Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i En Comú Podem de l’Ajuntament de Canovelles, per fer front a les amenaces d’ENDESA que vulneren els drets energètics de les canovellines i dels canovellins en situació de vulnerabilitat.

 

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 890, i 1006 de l’any 2019 en matèria de personal.

 

 1. PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 25.09.2019 | 10:15