Canovelles aprova les bases reguladores de subvencions al sector comercial

Divendres, 17 de juliol de 2020 a les 14:20

Aquest dijous s’ha celebrat la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol. El ple s’ha celebrat de manera telemàtica i ha servit, entre d’altres per aprovar les bases reguladores d’atorgament de subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de la COVID-19.

Durant el ple també s’ha presentat el Pla de Reactivació Socioeconòmica de Canovelles, un full de ruta que contempla mesures de tot tipus per fer front a la crisi de la covid-19. En destaquem mesures de caràcter econòmic per tal de reactivar ‘economia local així com subvencions, ajuts i bonificacions per reduir la càrrega fiscal dels veïns i veïnes de Canovelles.

D’altra banda, també s’ha aprovat dues mocions: una de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial, i una altra per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en atenció a la Gent Gran de Catalunya.

La sessió plenària es pot tornar a veure aquí. Els punts de l'ordre del dia i les votacions de la sessió han estat les següents:

 

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de maig de 2020.

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Informació oficial relacionada amb la crisi sanitària de la COVID-19: Decrets d’Alcaldia números 2020-0571, 2020-0608, 2020-0649, i 2020-701.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0645, de 19 de juny de 2020, de requeriment a IGE BCN, SL per a la continuïtat del contracte de concessió del servei públic municipal de les piscines municipals de Canovelles “Thalassa”.

              Expedient núm. 1109/2020

              Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 05/2020.

Expedient núm. 1244/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 06/2020; i la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2020.

Expedient núm. 1583/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les bases reguladores d’atorgament de subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de la COVID-19, per al període 2020 i en endavant.

Expedient núm. 1571/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient núm. 1310/2020

            Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

           Expedient núm. 1309/2020

           Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat per exercir una segona activitat sol·licitada per una empleada pública.

             Expedient núm. 1342/2020

             Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les festes locals, retribuïdes i no recuperables, per a l’any 2021.

Expedient núm. 1501/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda per a l’any 2020 al conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Canovelles de gestió dels residus municipals i dels residus comercials. al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental.

             Expedient núm. 464/2020

             Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre la desestimació del recurs de reposició presentat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de sol·licitud de la declaració de la manca d’efectes ambientals significatius quant a modificació puntual del PGOM, a l’àmbit de la UA-20 “Pallarés” de Canovelles, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.

             Expedient núm. 3375/2019

             Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM, a l’àmbit de la Unitat d’Actuació-20 “Pallarés” de Canovelles.

            Expedient núm. 1533/2020

            Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Socialista, En Comú Podem, i Ciutadans Canovelles, de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial.

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per crear una comissió del Nomenclàtor dels espais públics de Canovelles.

Votacions: denegada amb 12 vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya, 4 vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’En Comú Podem, i 1 abstenció de Ciutadans.

 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en atenció a la Gent Gran de Catalunya.

Votacions: aprovat amb 15 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’En Comú Podem, i de Ciutadans; i 2 abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya.

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 595, 663, 664, i 690 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.
 1. PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 17.07.2020 | 14:23