Sessió plenària ordinària

Dijous, 24 de novembre de 2022 de 20.15 h a 23.59 h

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2022 – 20.15 HORES

Lloc: Sala Ma. Lluïsa Prat - Sala de Plens - de l’Ajuntament

Número 08/2022

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 29 de setembre i 17 d’octubre de 2022.

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2022, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

           Expedient núm. 1676/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2022, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

           Expedient núm. 1673/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2022, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

           Expedient núm. 1674/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 09/2022.

           Expedient núm. 3932/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Canovelles, les bases d’execució, la plantilla de personal al servei de la Corporació, i el Pla estratègic de subvencions per a l’exercici de 2023.

           Expedient núm. 2764/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles, per a l’exercici 2023.

           Expedient núm. 3959/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’aplicació de l’increment addicional de retribucions al personal funcionari i laboral i càrrecs electes de l’Ajuntament de Canovelles; i de l’increment de l’import per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació.

          Expedient núm. 3961/2022 

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases Reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats sense finalitat de lucre de l’àmbit social. Any 2023 i en endavant.

           Expedient núm. 2774/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les bases reguladores del procediment d’atorgament de les subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de la Covid-19. Any 2022.

           Expedient núm. 361/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès per a l’any 2022; i aprovació de la liquidació anual de 2021.

           Expedient núm. 3313/2021

 1. Dictamen sobre l’emissió d’informe de proposta de modificació de les tarifes del servei d’auto-taxi per l’any 2022 per al municipi de Canovelles.

           Expedient núm. 3464/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la suspensió de llicències en l’àmbit de les parcel·les situades a la cantonada entre els carrers Sant Jordi i Indústria de Canovelles.

           Expedient núm. 3603/2022

 1. Dictamen sobre l’adhesió a la Declaració Institucional del Manifest 25 de novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la violència vers les dones.

           Expedient núm. 3977/2022 

 1. Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM, en reconeixement i desgreuge de les víctimes del franquisme.

 1. ACTIVITAT DE CONTROL

 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 1647, 1775, 1812, 1825, 1851, i 1887 de l’any 2022, en matèria de personal.

 1. PRECS I PREGUNTES

Ajuntament de Canovelles

Carrer de Sant Jordi, 46 - 08420 Canovelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 846 45 55
Adreça electrònica: ajuntament@canovelles.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.11.2022 | 14:24