Canvi de domicili en el padró municipal d'habitants

Modificació de la residència en el Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del municipi de Canovelles. Cal efectuar la comunicació a l'Ajuntament per tal que les dades quedin correctament.

Documentació que cal presentar:

  • Document d'Identitat de la persona sol·licitant: DNI, targeta de residència o passaport. Els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d'Identitat del país d'origen acompanyat del certificat d'alta en el Registre d'estrangers emès per la Policia Nacional (original i fotocòpia)
  • Llibre de Família o partida de naixement (original i fotocòpia)
  • Resolució judicial de la custòdia del/de la menor o conveni regulador de separació (original i fotocòpia)
  • En el cas de menors d'edat que s'hagin de canviar de domicili i aquest sigui diferent al dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del seu document d'identitat.
  • Escriptura de propietat de la finca, o copia simple de l'escriptura de propietat, on la persona sol·licitant consti com a propietària (original). En el cas que la persona sol·licitant no sigui propietària de l'habitatge s'haurà d'aportar l'autorització signada de la/es persona/es propietària/aris i la fotocòpia del/s seu/s document/s d'identitat.
  • Contracte de lloguer vigent (original), més l'últim rebut de pagament. Si la persona sol·licitant no és titular del contracte, serà necessària una autorització de la persona titular del lloguer, adjuntant la fotocòpia del document d'identitat.
  • Autorització del titular de l'empresa en casos de canvi de domicili a hotels o pensions. En cas d'empadronament en Residència de tercera edat, cal presentar un document signat pel responsable del centre.

Segons les circumstàncies particulars es podrà requerir documentació adiccional.

 

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    És imprescindible que les persones majors de 18 anys es presentin a l'Ajuntament per poder realitzar el tràmit. En el cas de menors de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit els pares o el tutor/a legal.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: ajuntament@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
HORARI
Dilluns, de 8.00 a 18.00 hores.
De dimarts a divendres, de 8.00 a 14.00 hores.
Per ser atès, cal demanar cita prèvia trucant al 93 846 45 55.

HORARI DEL CURS LECTIU
Dilluns i dimarts, de 8.30 h a 18.00 h
Dimecres, dijous i divend
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.10.2020 | 08:50