Alta en el padró municipal d'habitants

Tràmit d'alta en el Padró Municipal d'Habitants de Canovelles per canvi de residència procedent de fora del municipi.

Cal aportar:

 • Segons les circumstàncies particulars es podrà requerir documentació addicional
 • Document d’identitat vigent de la persona sol·licitant

  DNI, NIE o Passaport (original i fotocòpia).
  Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea han de presentar Document d’Identitat del país d’origen acompanyat del certificat d’alta en el Registre d’estrangers emès per la Policia Nacional (original i fotocòpia).

 • Llibre de Família o partida de naixement (només en cas de menors de 18 anys)

  En cas de ser menor de 18 anys cal portar el llibre de família, partida de naixement o document acreditatiu (original i fotocòpia). El tràmit l'han de realitzar ambdós progenitors o tutors legals de manera presencial.
  -- En cas de separació, resolució judicial de la custòdia del/de la menor o conveni regulador de separació (original i fotocòpia).
  -- En cas que el/la menor d'edat s'hagi de canviar de domicili i aquest sigui diferent dels dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del/s seus document/s d'identitat.
  -- En el cas de menors d'edat nascuts a l'estranger, els documents (llibre de família, partides de naixement, i/o sentències o poders atorgats) hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol.

 • Escriptura de compra venda de la finca, o copia simple de l’escriptura de compra venda

  Cal aportar l'original de l'escriptura de compra venda de la finca, o copia simple, on la persona sol·licitant consti com a propietari/ària.

 • Autorització del/la propietari/ària de l'habitatge (només si no és el/la propietari/ària)

  En cas que la persona sol·licitant no sigui propietària de l'habitatge, s'haurà d'aportar l'autorització signada de la/es persona/es propietària/es i la fotocòpia del/s seu/s document/s d'identitat.

 • Contracte de lloguer vigent i l'últim rebut de pagament

  Cal portar l'original del contracte de lloguer, acompanyat de l'últim rebut de pagament.

 • Autorització del llogater de l'habitatge (només si no és el/la titular)

  En cas que la persona sol·licitant no sigui la titular del contracte, serà necessària l'autorització de la/es persona/es titular/s del contracte de lloguer, adjuntant la fotocòpia del/s seu/s document/s d'identitat.

 • Autorització del titular de l’empresa en casos de canvi de domicili a habitatges col·lectius

  En cas d'empadronament en Hotels, Pensions, Residències de tercera edat o habitatges tutelats, cal presentar un document signat pel responsable del centre, indicant que la persona interessada hi resideix.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  -- És imprescindible que les persones majors de 18 anys es presentin a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per poder realitzar el tràmit. -- En el cas de menors de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit els pares o el/la tutor/a legal.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Jordi, 46 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
Dilluns, dimecres i divendres, de 8.15 a 14 hores.
Dimarts i dijous, de 8.15 a 18 hores.
HORARI DE NADAL:
• Del 27/12/2022 al 05/01/2023 de 8.15 h a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.07.2022 | 13:45