Recursos per l'habitatge

Et trobes en situació de desnonament?

Davant de la situació actual de crisi econòmica i amb la finalitat de donar suport a les famílies que es troben amb problemes respecte a l'habitatge habitual, l'Ajuntament de Canovelles du a terme diverses accions al municipi.     

Es crea la Comissió de Participació Ciutadana

La Comissió Municipal de Participació Ciutadana del Pla d'Acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris de Canovelles, formada per diverses entitats i associacions, impulsarà mesures que evitin que la ciutadania perdi el seu habitatge habitual, lluitaran per donar suport als afectats per la hipoteca i pel ple dret a l'habitatge.

La Comissió es reuneix dos cops l'any per fer una avaluació i seguiment del treball que es realitza la Comissió Tècnica, que es reuneix un cop al mes.

Es va crear el 9 d'abril amb l'adhesió de la Creu Roja, l'associació d'Ajuda Cívia Betesda, Càrites, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Caixabanc, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Canovelles.

POSA'T EN CONTACTE:

Si et trobes en situació de desnonament, posa't en contacte amb la Comissió Municipal de Participació Ciutadana adreçant-te a Serveis Socials de l'Ajuntament (carrer Pi, 19, 2n pis. Tel. 93 840 27 95 /ssocials@canovelles.cat.

S'aprova la suspensió del cobrament de les plusvàlues

El Ple Municipal, en data 27 de març de 2013, acorda la suspensió, durant el període de 3 anys, del cobrament de les liquidacions per plusvàlues, en els supòsits: 

  • Processos de desnonament d’habitatge de primera residencia

  • Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el RDL 6/2012

  • Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials d’execució hipotecària, sense desnonament, inclosos en el RDL 27/2012.

Requisits: 

  • que la Unitat familiar només disposi d’un habitatge; i

  • aquest sigui la seva residència habitual i permanent. 

En els supòsits no contemplats, com compra-venda, es pot sol·licitar el fraccionament o ajornament, per tres anys, del pagament de la plusvàlua. 

La documentació a presentar, davant la Oficina de Gestió Tributària, per acollir-se a la suspensió, fraccionament o ajornament de la plusvàlua serà: 

  • Escriptura pública de la hipoteca

  • Escriptura pública de la transmissió de la propietat o constitució/transmissió d’un dret real.

  • Volant d’empadronament

Fons Social d’Habitatges

L'Ajuntament s'ha adherit al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habi-tatges, signat el 17 de gener de 2013 pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, Foment, Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari.

Aquest fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge i que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social.

POSA'T EN CONTACTE:

Pots adreçar-te a Serveis Socials i demanar informació sobre el Fons Social d'Habitatges. L'Ajuntament t'assessorarà sobre el procediment per a sol·licitar un habitatge social.

 

Adreça:

Serveis Socials de l'Ajuntament Carrer Pi, 19, 2n pis. Tel. 93 840 27 95  ssocials@canovelles.cat.

Serveis Socials de Canovelles

Telèfon: 93 840 27 95
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 29.07.2020 | 12:23