Serveis

 • Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi. A banda, es realitzen controls analítics periòdics de l’aigua en aixeta del consumidor amb el nombre i freqüència que marca la normativa i d’acord amb el “Programa municipal de control de la qualitat de l’aigua de consum humà".

 • Accés a nuclis de població

  Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés al terme municipal i entre els seus nuclis de població.

 • Clavagueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural. 

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

 • Neteja viària

  Servei que  s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi. 

 • Parcs i jardins

  Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el terme municipal.

 • Pavimentació de vies públiques

  Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública. 

 • Canovelles, teva i neta Recollida de residus

  Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis (també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària).

 • Tractament de residus

  Servei gestionat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals. 

 • Atenció a gent gran i persones amb dependència amb risc social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències a persones grans i/o amb dependència, així com realitzar les accions necessàries per prevenir possibles noves situacions i afavorir l'autonomia personal.

 • Atenció de situacions de necessitat social d’urgència

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Acollida de persones nouvingudes

  Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i de la ciutat.

 • Atenció i prevenció de la violència masclista

  Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb èxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

 • Ajuts econòmics de Serveis Socials per al desenvolupament de la infància i la joventut

  Servei que s’encarrega de gestionar prestacions econòmiques destinades a garantir el bon desenvolupament dels infants i joves del municipi i el seu benestar social.

 • Banc dels Aliments

  Servei que s’encarrega d’aconseguir i distribuir aliments, a través de les entitats socials Betesda i Fundació El Xiprer, a les famílies en situació de precarietat alimentària.

 • Casal de la gent gran

  Servei prestat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

 • Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

  Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

 • Servei Local de Teleassistència

  El Servei Local de Teleassistència és un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata a aquestes.

 • Servei Gent Gran Activa

  L’Ajuntament ofereix tot un seguit d’activitats i tallers adreçats a la gent gran. Són activitats totalment gratuïtes. Per poder participar només cal estar empadronat a Canovelles i tenir més de seixanta-cinc anys

 • Servei de Mediació de Canovelles (SEMCA)

  El SEMCA, Servei de Mediació de Canovelles, ofereix un espai de diàleg per trobar una solució ràpida i eficaç als conflictes. S'encarrega de mediar en conflictes entre les persones, per tal d'ajudar a resoldre'ls a partir de facilitar la comunicació entre elles i en la cerca d'una solució satisfactòria per a tothom. 

Darrera actualització: 14.12.2016 | 10:34
Darrera actualització: 14.12.2016 | 10:34