Pressupostos participatius

Diumenge, 1 de desembre de 2019 a les 10:00

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes de Canovelles poden participar per decidir sobre la destinació d’una part dels recursos econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa. Més enllà del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar dins del procés, accions destinades a millorar els canals de comunicació entre les institucions locals i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del municipi.

 

EDICIÓ 2019

ABAST DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU

Aquest procés de Pressupost Participatiu atorga a la ciutadania empadronada al municipi, de 16 anys o més, la capacitat de decidir a què es destinaran 40.000 € del pressupost municipal de 2019.

CRITERIS

Les propostes per tal de ser admeses i passar a la fase de votacions han de complir els següents criteris:
✓ Que no superin la quantitat fixada per al procés.
✓ Que siguin legals.
✓ Que siguin viables tècnicament.
✓ Que siguin sostenibles en el temps, tant l’actuació com el manteniment que se’n derivi.
✓ Que no suposin contractació de nou personal per part de l’Ajuntament.
✓ Que facin referència a inversions i, per tant, que no facin referència a serveis ni a millores en els serveis.
✓ Que siguin competència de l’Ajuntament.
✓ Que no siguin plurianuals, és a dir, que no afectin a més d’un exercici pressupostari.
✓ Que no comprometin accions d’exclusió social.
✓ Que vagin acompanyades de les dades identificatives i de contacte del proposant.
✓ Que la proposta sigui del gaudi per a tota la ciutadania.Properament podreu consultar aquí el seguiment del procés de pressupostos participatius 2019.

CALENDARI 2019

1. Sessió de Presentació (19 juny)
2. Elaboració i Presentació de Propostes (24 juny – 24 juliol)
3. Validació Tècnica (2 d’agost – 30 setembre)
4. Sessió de debat sobre les propostes validades (17 d’octubre)
5. Votació Popular (4 novembre – 17 novembre)
6. Retorn i Avaluació (28 novembre)

  • Del 25 de juny al 24 de juliol, podeu presentar les vostres propostes de manera telemàtica aquí.
  • Del 4 al 17 de novembre, podeu votar de manera telemàticament aquí

DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

Guia dels Pressupostos Participatius 2019

Formulari per presentar propostes 

Tríptic informatiu

Sessió de presentació pública 2019

Sessió de debat sobre propostes validades

Llistat de propostes validades i descartades (inclou comentaris) 

Butlleta de votació

Sessió de retorn i resultats

Memòria dels Pressupostos Participatius 2019

 

 

EDICIONS ANTERIORS

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

Protocol base per al procés de pressupostos participatius

Guia del procés

Sessió de presentació pública

Cartell de la sessió de retorn

 

 

Darrera actualització: 01.02.2024 | 10:13