Procés selectiu cobertura una plaça d'Oficial 1a d'obres

Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaça de personal laboral, amb la categoria professional d'Oficial 1a d'obres, grup de classificació C, subgrup C2 i per a la creació d'una borsa de treball.

TANCAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

 

La presentació de la documentació acreditativa dels mèrits s'haurà de fer en el termini de 5 dies hàbils a partir de la data que fixi el tribunal una vegada finalitzada la fase d'oposició. Els mèrits no relacionats en el full de càlcul no es podran tenir en compte per part del tribunal.

 

 

Darrera actualització: 16.11.2021 | 14:53