Procés selectiu cobertura una plaça de treballador/a social - PENDENT INICI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaga de treballador/a social, pel procediment de concurs oposició, mitjançant una relació de règim de funcionari, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.

PENDENT DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EN EL BOE. Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al BOE.

Darrera actualització: 08.01.2021 | 09:33