Procés selectiu cobertura una plaça d'auxiliar administratiu/iva - PENDENT INICI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES

Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaá de personal funcionari, amb la categoria professional d'auxiliar administratiu/iva, escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2.

PENDENT DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EN EL BOE. Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al BOE.

Darrera actualització: 08.01.2021 | 09:31