Pla Local sobre drogodependències

Dimecres, 6 de juliol de 2016 a les 13:40

Observatori local sobre drogues i actuacions per prevenir des de les polítiques locals.

ÀMBIT COMUNITARI

Programa "FEM PINYA"

 • Col·laboració en el procés preparatori de la quarta aplicació anual del programa i col·laboració en el procés de captació de participants (escoles, grup de teatre, etc.).
 • Suport als serveis col·laboradors i seguiment del procés d'aplicació de les sessions del programa.
 • Aplicació directa de la quarta sessió del programa.
 • Avaluació de l'aplicació del programa, valoració de modificacions a introduir en futures edicions, preparació de l'aplicació per a l'any següent i col·laboració en la difusió externa del programa.

SEGUIMENT EPIDEMIOLÒGIC

 • Observatori local sobre drogues. Disseny de l'esquema d'un sistema local de recopilació i anàlisis sistemàtic d'informació relacionada amb les drogues i el seu consum.
 • Enquesta sobre consum de drogues en la població adolescent. Disseny i aplicació d'una enquesta epidemiològica sobre consum de drogues i variables relacionades entre la població adolescent del municipi (en col·laboració amb l'IES Bellulla).

ÀMBIT DE LA FAMÍLIA

Programa "DES DE CASA" (AMPA)

 • Guia educativa per a pares i mares amb l'objectiu d'ajudar les famílies a afrontar els problemes entorn al consum de drogues per part dels fills i filles. La guia pretén acompanyar els pares i oferir una sèrie de pautes per ajudar-los a resoldre obstacles, millorar la comunicació amb els seus fills i fer d'ells persones autònomes i responsables.

Exposició "DROGUES? EDUCAR PER PREVENIR?" (amb oferiment de taller complementari)

 • Oferiment als pares i mares amb fill(e)s de 9 a 13 anys aproximadament, de la possibilitat de visitar una exposició que tracta d'aspectes relacionats amb l'educació familiar i la seva relació amb la prevenció del consum de drogues, amb la possibilitat addicional per als pares/mares interessats de participar en una activitat complementària sobre educació familiar i prevenció del consum de drogues.

Taller "CÁNNABIS? ET PASSEM INFORMACIÓ!"

 • Taller adreçat a pares i mares amb fills de 13 a 15 anys, aproximadament, que treballa aspectes relacionats amb la informació, les actituds i les habilitats educatives al voltants d'aquesta substància.

(*) Possibilitat d'aplicar el Programa "PROTEGO".

 • Possibilitat d'aplicar aquest programa selectiu de prevenció familiar, adreçat a població en risc social.

(*) En cas d'optar-se per aplicar el programa "PROTEGO", i atesa la dedicació professional que comporta, aquesta activitat s'aplicarà en substitució d'una o dues de les altres activitats proposades (en funció de les seves característiques), previ coneixement i aprovació de la direcció de Serveis Personals.

ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ FORMAL

Centres d'Educació Infantil i Primària (CEIPs)

 • Suport al professorat, seguiment de l'aplicació i avaluació (de procés) del programa de prevenció de drogodependències d'àmbit escolar "ELS MEUS AMICS, EL MEU JARDÍ" en les escoles interessades.

Institut d'Educació Secundària (IES)

 • Assessorament, seguiment i suport a l'aplicació del programa "CONSTRUYENDO SALUD" a 1r d'ESO. Valoració de l'activitat. Elaboració de propostes per al curs següent.
 • Seguiment i eventual suport a l'aplicació d'activitats preventives als alumnes de la UAC de 3r d'ESO, basades en el programa "BPD (al bar, al parc, a la discoteca)".
 • Resposta a eventuals sol·licituds d'aplicació d'activitats dels programes "FEBRE DEL DIVENDRES NIT" o "OH?, L'ALCOHOL" a alumnes del segón cicle d'ESO o de Batxillerat.

ACCIONS GENÈRIQUES

Taula de seguiment i participació comunitària en el programa municipal de prevenció

 • Participació en les reunions i/o activitats de la "Taula comunitària sobre drogues" que es pugin programar.

Col·laboració amb serveis comunitaris del municipi

 • Col·laboració amb els serveis comunitaris del municipi que formulin demandes per integrar a les seves activitats continguts o aspectes relacionats amb la prevenció de drogodependències i/o l'educació per a la salut en matèria de drogues.

Difusió de les actuacions més rellevants i/o del propi Programa Municipal de Prevenció

 • Redacció de documents i realització de gestions per a la difusió interna i externa del PMPD i dels seus programes més rellevants (en publicacions específiques, jornades tècniques, etc.), en funció de les necessitats i oportunitats que puguin sorgir.
Darrera actualització: 28.12.2016 | 18:49