Pla de prevenció de l'absentisme escolar

Dimecres, 6 de juliol de 2016 a les 13:50

El Pla possibilita un model organitzatiu per vetllar i garantir el compliment de l'escolaritat obligatòria i vetllar per l’assistència a l’escola en l’etapa del segon cicle d’educació infantil. L'actuació es contempla a tres nivells: detecció, prevenció i actuació i en aquesta tasca hi col·laboren diferents estaments: Escoles (primària i secundària), Ajuntament (Serveis Socials i Servei d’Educació), Administració Educativa (EAP, Equip LIC).

Breu descripció:

El Pla Municipal de Prevenció de l'Absentisme Escolar de Canovelles es mou en l’àmbit competencial de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei  7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Així mateix  atén al marc jurídic regulador de la Constitució Espanyola, les Lleis 8/85 LODE i 1/90 LOGSE, i la Llei 25/85 de Consells Escolars.

A qui s'adreça:

Al sectors de la comunitat educativa inclosos en les etapes d'ensenyament obligatori: Educació primària i Educació Secundària Obligatòria (dels 6 als 16 anys) i també al segon cicle d’educació infantil.

Objectius:

El Pla Municipal de Prevenció de l'Absentisme Escolar té els següents objectius:

  • Disminuir l'absentisme escolar
  • Coordinar recursos i línies de treball
  • Vetllar per la qualitat de l'ensenyament
  • Obtenir dades per aconseguir un coneixement més ampli sobre l'absentisme escolar a Canovelles.

Calendari: Durant tot el curs escolar

Coordinació: Servei d’Educació. Raúl Toledo, tel 93 861 89 83. A/e educacio@canovelles.cat.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 13:49