Comissions

Comissió Informativa Permanent

Comprèn les tres àrees de govern creades (àrea de Govern i Planificació de la Ciutat, àrea de Territori i Serveis a la Ciutadania, i àrea de Serveis a les Persones, Benestar i Acció Comunitària) així com les seves regidories.

La comissió té per objecte informar i consultar les propostes d’acord que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple.

La periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Permanent és la mateixa que la fixada per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament i tindran lloc la setmana anterior a la sessió plenària. Amb caràcter extraordinari i/o urgent, la sessió de la Comissió Informativa Permanent se celebrarà en el dia i hora que estableixi l’alcalde.

Composició

La presidència de la comissió li correspon a l’Alcaldia i està integrada per 4 regidors del grup municipal Socialista, 1 regidor del grup municipal En Comú Podem, 1 regidor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i 1 regidor del grup municipal Ciutadans Canovelles. Així, formen part de la comissió:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:

 • Sra. Yolanda Sánchez Bueno
 • Sr. Francesc Sánchez López
 • Sr. Guillem Sánchez Prat
 • Sr. Miquel Castellà Riera

GRUP MUNICIPAL EN COMU PODEM

 • Sra. Maria José Maqueda Ortega

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

 • Sr. Joan Tuset Taulats

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CANOVELLES

 • Sr. Roberto Carmany Valls

 

 

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments. Correspon a la comissió l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el Ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

Es reuneix un cop a l'any, abans del dia 1 de juny per examinar els comptes generals de la corporació.

Composició

La Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació. La Presidència de la Comissió li correspon a l’Alcaldia essent substituït, en cas d’absència, pel quart Tinent d’Alcalde, el regidor Sr. Guillem Sánchez Prat, delegat d’Hisenda, Serveis Econòmics i Tributaris de l’Àrea de Govern i Planificació de la Ciutat, o regidor en qui delegui l’Alcaldia.

Els membres titulars de la comissió són:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

 • Sr. Guillem Sánchez Prat

GRUP MUNICIPAL EN COMU PODEM

 • Sra. Esther Alarcón Mora

GRUP   MUNICIPAL   ESQUERRA   REPUBLICANA   DE   CATALUNYA-ACORDMUNICIPAL

 • Sr. Joan Tuset Taulats

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CANOVELLES-

 • Sr. Roberto Carmany Valls
Darrera actualització: 03.11.2021 | 13:58
Darrera actualització: 03.11.2021 | 13:58