Transmissió d’autoritzacions del mercat setmanal

En base al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants els titulars d’una autorització per la venda ambulant al mercat de Canovelles podran demanar la transmissió d’aquesta, a altre titular, sempre i quan es compleixin  els requisits exigits a l’article 7è de l’esmentat article.

Règim de transmissió de les autoritzacions

7.1 Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de l’autorització que es transmet, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a l’ajuntament, i sens perjudici de la capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació.

En tot cas, el cessionari ha de presentar una declaració responsable conforme compleix amb totes les condicions exigides per a l’exercici de la venda no sedentària en el lloc que adquireix.

7.2 Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:

a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional de venda no sedentària.

b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades.

c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor o successora ha de comunicar a l’ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si concorren diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del sol·licitant de l’autorització.

 
Documentació a aportar per l’inici de la transmissió de l’autorització.

Titular actual

- Instància degudament complimentada sol·licitant la transmissió.
- Fotocòpia del DNI/NIE
- Documentació justificativa de les causes que permeten fer una transmissió:
- Per cessament voluntari del titular o la titular de l’activitat (baixa Seguretat social i IAE)
- Per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditades degudament.
- Mort del titular
- Justificant del pagament de la taxa per transmissions del mercat. (Ordenança fiscal núm. 11)

Cessionari:

- Declaració responsable degudament complimentada on declara el compliment de requisits legals per exercir la venda ambulant i autorització a l’Ajuntament de Canovelles per consultar les dades del titular a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària.
- Fotocòpia del DNI/NIE
- Dades de contacte on notificar (adreça i telèfon)
- Alta a la Seguretat Social  (autònoms) i certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
- Alta a hisenda (IAE) i certificat de l’Agència Tributària de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
- Certificat i/o rebut de pagament de l’assegurança de Responsabilitat Civil (>300.000€)
- Número de compte corrent per a la domiciliació bancària del pagament
- Certificat de formació en Manipulació d’aliments, si s’escau.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Cal aportar:

Oficina del mercat

Carrer Prat núm. 11 - 08420 Canovelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 846 75 76
Correu electrònic: mercat@canovelles.cat
Horari:  
Dilluns de 15 a 19 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.02.2017 | 18:23