Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a d'administració general per l'àrea d'Intervenció

Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de personal funcionari, amb la categoria professional de Tècnic/a d’Administració General, grup de classificació A, subgrup A1 i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants, nomenaments temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials, del grup A adscrits a Intervenció.

OBERT TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 21/01/2022 AL 9/02/2022.

Podeu fer la presentació de la instància telemàtica aquí. 

La taxa per poder participar en el procés selectiu és de 23,04 €. Per abonar la taxa s'ha de fer un ingrés/transferència en el compte bancari de l'Ajuntament de Canovelles ES32 2100 0307 9902 0000 9223 indicant en el concepte "PSTAGIN+NÚMERO DNI"

 

Darrera actualització: 21.01.2022 | 07:40