Votacions a la Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament

Dissabte, 30 de març de 2019 a les 09:30

Votacions dels grups municipals al Ple celebrat el dijous, 28 de Març de 2019 a les 20.15 h a la Sala Ma. Luisa Prat -Sala de Plens-  

 

ORDRE DEL DIA

Votació del tractament a la sessió Plenària d'un punt d'urgència que no consta a l'ordre del dia:

Proposta de la incorporacó de la documentació lliurada per URBARSER,S.A.a l'expedient de contractació del servei de neteja viària i de recollida , eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles.

VOTACIONS: Aprovat per unanimitat.

 1. PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 31 de gener i 18 de març de 2019  .Aprovat per unanimitat.
 2. Dictamen sobre l’aprovació de la denominació de la Plaça ubicada al xamfrà dels carrers del Nord i de la Indústria.

 

Es retira per asentiment de tots els presents

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2018, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

 

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2018, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 4t. trimestre de 2018, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement de crèdit corresponent a l’exercici 2018.

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 03/2019; i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2019.

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’actualització de l’inventari municipal de béns de la Corporació municipal, referit a 31 de desembre de 2018.

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de Santa Eulàlia de Ronçana.

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pla d’Accessibilitat de Canovelles.

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Canovelles de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental.

Aprovat per unanimitat

 1. Dictamen sobre la ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

VOTACIONS: A Favor: PSC, ERC, Canovelles Canvia, CiU, PP / En contra : Ciutadans . Aprovat per 15 vots a favor i dos en contra

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canovelles i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de la demanda de les administracions locals.
 2. Proposta de la incorporacó de la documentació lliurada per URBARSER,S.A.a l'expedient de contractació del servei de neteja viària i de recollida , eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles. Aprovat per unanimitat
 3. ACTIVITAT DE CONTROL                                                                                                                                                                                  14.- donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 109, 110, 111, 112, 114, 138, 156, 157, 158, 162, 182, 215, 298, i 301 de l’any 2019 en matèria de personal.
 4. PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Darrera actualització: 08.04.2019 | 09:16