L'Ajuntament ha celebrat la sessió plenària amb les següents votacions

Divendres, 1 de juny de 2018 a les 10:45

Ahir, dijous 31 de maig, va tenir lloc la sessió ordinària amb 19 punts aprovats per unanimitat, dels 29 punts que tenia l'ordre del dia

VOTACIONS DEL PLE:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 15 de març i 25 d’abril de 2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 2018-0512, sobre la modificació de la composició del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. Votacions: aprovat per unanimitat.

3. Dictamen sobre la modificació dels membres que integren les Comissions Informatives de caràcter permanent. Expedient núm. 1666/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

4. Dictamen sobre la modificació dels membres que integren la Comissió Especial de Comptes. Expedient núm. 1668/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

5. Dictamen sobre la modificació del nomenament de representants a ens i òrgans col·legiats. Expedient núm. 1672/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

6. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2018, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral). Expedient núm. 1489/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

7. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2018, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Expedient núm. 1712/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

8. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 1r. trimestre de 2018, en relació al Període Mig de Pagament (PMP) donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista a la LOEPSF, i al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Expedient núm. 1638/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

9. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 04/2018. Expedient núm. 2702/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

10. Dictamen sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l’any 2016, a favor d’un creditor. Expedient núm. 1556/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

11. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Canovelles. Expedient núm. 1599/2018. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Ciutadans, ERC, CiU i l'abstenció de Canovelles Canvia. 

12. Dictamen sobre de la concessió d’una distinció, de conformitat amb el Reglament d’atorgament d’Honors i Distincions als Agents de la Policia Local de Canovelles. Expedient núm. 854/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

13 Dictamen sobre l’aprovació de la revisió del Padró municipal d'habitants en referència al dia 1 de gener de 2018. Expedient núm. 1165/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

14. Dictamen sobre la formalització amb la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación de l’acord d’adhesió genèric a la Central de Contratación del Estado. Expedient núm. 1529/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

15. Dictamen sobre l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei extern de neteja ordinària dels edificis municipals de l’Ajuntament de Canovelles, de la modificació del contracte administratiu signat amb Gran Calidad Contrastada SL (GCC Serveis). Expedient núm. 1419/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

16. Dictamen sobre l’aprovació de la tramitació de l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja viària i de recollida, tractament i eliminació de residus del municipi de Canovelles. Expedient núm. 1623/2018. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Ciutadans, ERC, CiU i l'abstenció de Canovelles Canvia. 

17. Dictamen sobre l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Canovelles (PAESC). Expedient núm. 1555/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

18. Dictamen sobre l’aprovació de la pròrroga del contracte per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Expedient núm. 1253/2018.  Votacions: aprovat per unanimitat.

19. Dictamen sobre l’aprovació del contingut i pressupost del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-20121 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. Expedient núm. 850/2018. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, ERC, CiU i l'abstenció de Ciutadans.

20. Dictamen sobre l’aprovació del Manifest Entorn Sense fum. Expedient 1646/2018. Votacions: aprovat per unanimitat.

21. Proposta del grup municipal Socialista sobre la universalització dels serveis sanitaris i la lluita contra les llistes d’espera. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC i Canovelles Canvia i l'abstenció d'ERC, Ciutadans, PP i CiU.

22. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, a proposta de la plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i la Marea Blanca en contra de la suspensió de la llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària. Votacions: denegada amb els vots en contra del PSC, les abstencions de Ciutadans i PP i els vots a favor de Canovelles Canvia, ERC i CiU.

23. Proposta del grup municipal Socialista, d’adhesió a la manifestació feminista del 16 de maig, per rebutjar la sentència de la “Manada” i per exigir pressupost compromès per desenvolupar el pacte d’Estat contra la violència de gènere. Votacions: aprovat per unanimitat.

24. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals. Votacions: aprovat per unanimitat.

25. Proposta del grup municipal Socialista, sobre la Xarxa d’Impulsadors del Programa de la Garantia Juvenil a Catalunya. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, PP, Ciutadans i les abstencions d'ERC i CiU.

26. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, per la ratificació del conveni 189 de l’OIT. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, ERC, Ciutadans, CiU i l'abstenció del PP.

27. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, de rechazo a la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) propuesta por la Comisión Europea. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, ERC i les abstencions de Ciutadans, CiU i PP.

28. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, per realitzar un canvi en el servei de recollida d’animals del municipi. Votacions: denegada amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de Canovelles Canvia, Ciutadans, PP, CiU i ERC.

29. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, pel control i seguiment de les mocions aprovades al Ple de Canovelles. Votacions: denegada amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de Canovelles Canvia, Ciutadans, PP, CiU i ERC.

Darrera actualització: 01.06.2018 | 12:45