Ja es poden demanar els ajuts per al pagament de l'impost de béns immobles (IBI) per a famílies monoparentals

Dilluns, 1 de juliol de 2019 a les 10:00

Els ajuts concedits, destinats a famílies monoparentals, tenen per objectiu reduir la càrrega tributària per al pagament de l'IBI, per a l'any 2019.

La finalitat d'aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les persones titulars de famílies composades per un sol progenitor i un o més d'un fill, respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI per a família nombrosa.

Podran obtenir la condició de benificiari/àries de les subvencions les persones que reuneixin els requisits següents:

  1. Estar empadronades a Canovelles.
  2. Ser titulars de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual: aquell en el que figuri empadronada la persona titular de la família monoparental en la data d'acreditament de l'impost sobre béns immobles.
  3. Estar en possessió del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya.
  4. Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a les presents bases.

La quantia màxima dels ajuts serà un percentatge sobre l'import de la quota íntegra de l'impost. D'un 30% fins a un valor cadastral de l'habitatge de 50.000 € i d'un 20% entre un valor cadastral de l'habitatge de més de 50.000 € fins a 75.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el model d'instància que podreu trobar a les dependències de Serveis Socials municipals o, si preferiu, el podeu descarregar directament des de la nostra web en els documents que adjuntem. Conjuntament amb aquest model s'acompanyarà la documentació descrita en la pròpia sol·licitud que serà signada per les persona/es beneficiària/es. 

Tant la sol·licitud com la documentació exigida s'hauran de presentar als Serveis Socials municipals, situats al carrer Pi, 19 2a planta.

Per més informació podeu consultar aquí

Darrera actualització: 18.07.2019 | 11:47